×

Wiadomość

Ochrona danych osobowych

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dyrektywę o e-prywatności

Zobacz dokumenty GDPR (RODO)

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

 

Latem 1978 roku ośmiu członków Koła Łowieckiego ”BÓR” w Birczy, postanowiło odłączyć się i założyć własne Koło.

Po rozeznaniu sytuacji i możliwości otrzymania odrębnego obwodu, w dniu 8 lipca odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto decyzje dające podwaliny nowego Koła. Podczas zebrania po dłuższych dyskusjach, nowo powstałe Koło ochrzczono imieniem ”PASZKOT”.

Rejestracji Koła we władzach PZŁ dokonano w tym samym miesiącu, co skutkowało otrzymaniem obwodu polno-leśnego nr

57 w Gminie Dubiecko.

 

 

 

                                      

 

Stan gospodarki łowieckiej w otrzymanym obwodzie nie przedstawiał się najlepiej, brakowało urządzeń łowieckich, na terenie obwodu licznie działali kłusownicy. Jednak w obwodzie przebywała zwierzyna gruba, co było pociechą dla nowych właścicieli obwodu łowieckiego. Wyniki polowań na początek były skromne, w pierwszym sezonie pozyskano: 3 dziki, 2 sarny, 45 zajęcy, 14 bażantów.

              Fundusze nowego Koła powstawały mozolnie ze składek członkowskich i wpływów za pozyskaną zwierzynę.                       Do nowo powstałego Koła dołączają kolejni myśliwi, jak również kandydaci na myśliwych.

Stan myśliwych i stażystów na koniec 1978 roku to łącznie 15 osób. To już prawie podwojenie stanu od dnia założenia Koła.

Władze Koła postanawiają wykorzystać potencjał ludzki, zapał i pasję członków. Rusza budowa urządzeń łowieckich tj. ambon, paśników, posypów. Powstaje myśl o budowie schronu myśliwskiego ze skromnych funduszy Koła oraz darowizn.              Należy w tym miejscu wyrazić podziw dla operatywności budowniczych, którzy postanowili zrobić coś z niczego.                    Znaczącą pomoc w tych działaniach przejawiają członkowie związani z FAE ”Fanina” w Przemyślu. Wynikiem tych działań jest pierwszy schron myśliwski nazywany przez wszystkich “DOMKIEM”, który daje możliwość noclegu dla kilku osób. Prace wykończeniowe ukończono na Wiosnę 1981 roku.

             Posiadając już możliwość zakwaterowania w obwodzie, zwiększa się obecność myśliwych w łowisku.                    Szczególni pasjonaci łowiectwa przyjeżdżają tu na kilka dni, spędzając czas na polowaniu oraz pracach gospodarczych.    Koło zakłada poletka produkcyjne w celu pozyskania karmy dla zwierzyny.

 

Fot. Uprawa pola w celu pozyskania karmy dla zwierzyny.

 

                    Członkowie Koła zaczynają odnosić większe sukcesy łowieckie na polowaniach indywidualnych.                      W nowym “DOMKU” odbywają się liczne biesiady myśliwskie, w Kole panuje miła, serdeczna atmosfera.

Fot. Spotkanie biesiadne 

W 1981 roku Koło otrzymuje drugi obwód- polny nr 48 koło Radymna obfitujący w zwierzynę płową i drobną, a zwłaszcza zająca. Pierwsze polowanie zbiorowe na tym obwodzie zostało wyznaczone na 13 grudnia. Pomimo ogłoszenia stanu wojennego polowanie odbywa się, jednak część myśliwych musiała już dzień wcześniej zdeponować broń na komisariatach MO. Podczas polowania dociera do myśliwych wiadomość o nakazie natychmiastowego zdeponowania broni w siedzibach MO, co powoduje przerwanie polowania i powrót do domów. Nikt nie wie jak dalej sytuacja w kraju będzie się rozwijać i czy będzie można jeszcze kiedyś polować. Na szczęście sytuacja się stabilizuje w połowie 1982 roku większość myśliwych odzyskuje broń i zaczyna ponownie polować. Niestety z obwodu nr 57 znika ostoja dzika. Mając jednak do dyspozycji obydwa obwody wzrasta pozyskanie zwierzyny drobnej przez myśliwych.

Podsumowując pierwsze pięciolecie działalności Koła można mieć powody do dumy, stan osobowy to ok.25 członków, posiadanie własnego “domku” i prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, zapewniona samowystarczalność jeżeli chodzi o zapasy karmy dla zwierzyny.

Wbrew proroctwom, że Koło się nie utrzyma i umrze śmiercią naturalną, egzystuje i ma się dobrze.

Do znaczącej poprawy finansów Koła przyczyniają się odłowy żywych zajęcy na obwodzie nr 48.

Koło organizuje bezkrwawe łowy kilka lat z rzędu. Wpływy z tego procederu zapewniają stabilność finansową oraz zapewniają prawidłowy rozwój gospodarki łowieckiej na posiadanych obwodach.

        Powstaje wiele nowych ambon, Koło ponosi pełne koszty organizacji polowań, zapewnia transport na polowania.           Polowania zbiorowe organizowane są ze zmiennym szczęściem, od kompletnie pustych miotów do kanonady jak na wojnie.

Szczególnie obfite są pokoty po polowaniach na zające w obwodzie nr 48, polowania te zyskują lokalną sławę przez co pojawia się na nich dużo zaproszonych gości. W zamian członkowie “Paszkota” są zapraszani w lasy sieniawskie, lubaczowskie, bieszczadzkie co powoduje powiększenie grona znajomych wśród braci myśliwskiej.

Członkowie Koła polują również często indywidualnie na gatunki takie jak: sarny, lisy, piżmaki, dzikie kaczki, bażanty i kuropatwy. Pod koniec lat 80. na obwodzie nr 57 ponownie pojawiają się dziki, jakkolwiek przechodnie, to jednak przebywają w nim większość roku.     Nie są to jednak duże ilości, dlatego pozyskanie upragnionego dzika trzeba czasem okupić wielonocnymi zasiadkami.

Nie wszyscy mają tyle cierpliwości.

Pod koniec pierwszego dziesięciolecia istnienia Koła stan osobowy oscyluje powyżej 25 członków. Palącym problemem staje się zbyt mały “domek” myśliwski, powstaje więc pomysł rozbudowania istniejącej siedziby. I znowu następuje mobilizacja członków Koła. Rozbudowa polega na połączeniu starego “domku” z nowo powstałym. W pracach budowlanych wyróżnia się grono kolegów związanych z ZWP ”Sanwil” w Przemyślu.

Należy wspomnieć, że jest to okres, w którym zdobycie różnych materiałów budowlanych graniczy z cudem. Po raz kolejny okazuje się, że w Kole są specjaliści od cudów.

W ciągu kilku kolejnych lat powstaje nowy “Domek” myśliwski, który zapewnia schronienie dla większej liczby osób. Nowa siedziba jest również wystarczająco duża dla organizowania “Hubertowin” oraz spotkań myśliwskich pod dachem.


 

25 - lecie Koła Łowieckiego "PASZKOT"

 

Kolejne lata działalności koła, to zmaganie się z problemami finansowymi. Z powodu spadku liczebności zająca Koło zaprzestaje odłowów. W poszukiwaniu źródeł finansowania Koło przyjmuje myśliwych dewizowych. Odwiedzają nas myśliwi z Niemiec, Austrii, nie poprawia to jednak stanu finansów. Pojawiają się problemy z pozyskaniem zwierzyny grubej, co przekłada się na mniejsze wpływy do kasy Koła. Borykając się z problemami finansowymi, Koło nie podejmuje nowych inwestycji, ograniczając się do prowadzenia podstawowej gospodarki łowieckiej. Jednocześnie jest to okres, w którym myśliwi z “Paszkota” zaczynają się pojawiać we władzach okręgowych PZŁ tj: Komisji Rewizyjnej, Sądzie Łowieckim, Komisji Wyceny Trofeów Łowieckich. Poszczególni członkowie zostają odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej. Podsumowując pierwsze 20 lat działalności Koła można stwierdzić, stały choć powolny rozwój gospodarki łowieckiej, zadowalającą sytuację finansową , ogólnie dobrą atmosferę. Należy wspomnieć o obchodach poszczególnych jubileuszy powstania Koła.

Jako szczególne można uznać obchody 10-lecia, zorganizowane w klubie ZWP ”Sanwil” w Przemyślu. Było to pierwsze “okrągłe” świętowanie w miłej atmosferze i z ciekawym programem, miedzy innymi ze świetnymi karykaturami członków “Paszkota”. Kolejne jubileusze (15,20,25) odbywały się w siedzibie MPEC w Przemyślu.

Z okazji 25-lecia został wybity pamiątkowy medal.


 

30 - lecie Koła Łowieckiego "PASZKOT"

 

Następny okres działalności Koła, to kontynuacja prowadzonych działań statutowych, zmaganie się ze stale rosnącym wpływem szkód łowieckich na finanse. Koło angażuje się w akcję “Sprzątanie Świata”, prowadzi działania zwalczające kłusownictwo, czynnie uczestniczy w obchodach uroczystości łowieckich. W celu podkreślenia znaczenia i wizerunku Koła powstaje pomysł ufundowania sztandaru. Prace z tym związane zostają ukończone przed jubileuszem 30-lecia Koła.

Obchody jubileuszu 30-lecia to było już poważne przedsięwzięcie logistyczne, zorganizowane w zajeździe ”Talar” w okolicach Dubiecka z udziałem władz okręgowych PZŁ, władz samorządowych, zaproszonych gości.


         W 2010 roku Koło powraca do organizacji polowań dewizowych.  Zapraszani są myśliwi m.in z Niemiec i Danii.                     Na dzień 5 maja 2010 r. Koło liczy 32 członków.

Kolejne pięć lat zapisało się dla Koła bardzo pozytywnie i rozwojowo, dzięki obfitości zwierzyny w obwodach łowieckich, polowaniom dewizowym, prawidłowo prowadzonej gospodarce łowieckiej znacznie prawił się budżet Koła.

W rozbiciu na poszczególne sezony łowieckie budżet koła przedstawiał się następująco:

        Sezon 2009/2010  przychód: 22 711 zł;

       Sezon 2010/2021  przychód: 25 854 zł;

       Sezon 2012/2013  przychód: 39 477 zł;

        Sezon 2013/2014  przychód:  72 444 zł;

        Sezon 2014/2015  przychód:  57 800 zł;

 

Trzeba podkreślić że Koło prowadzi w tym czasie szeroko pojęte działania kultywujące, tradycje i ceremoniał łowiecki. Myśliwi z “Paszkota” w większości posiadają mundury galowe, podczas polowań i ceremonii łowieckich odgrywane są sygnały, wystawiany jest poczet sztandarowy a członkowie Koła licznie uczestniczą w organizowanych przez Zarząd Okręgowy w galach myśliwskich. Koło prowadzi również akcję “Myśliwi Dzieciom” mającą na celu przybliżenie młodemu pokoleniu tematyki łowieckiej jak również ogólnych wiadomości o przyrodzie. Jest kolejny okres w historii Koła wpisujący ciągłe działania nastawione na poprawę warunków bytowania zwierzyny, regularne dokarmianie zmniejszające szkody łowieckie, reintrodukcja bażanta.

Na dzierżawionych obwodach poprawia się stan zwierzyny grubej, zwłaszcza dzika i jelenia.

Pozyskanie dzika dochodzi do kilkudziesięciu sztuk w ciągu sezonu a nie które sztuki okazują się rekordowe.

Fot. Dzik o wadze 177 kg po wypatroszeniu i orężu 24 cm został pozyskany w dniu 2 listopada 2011 r. w Nienadowej nad Sanem przez kol. Artura Latasiewicza.


 

 

Fot. Pierwszy dzik pozyskany przez nowo przyjętego członka Koła kol. Jacka Wołka na polowaniu zbiorowym w 2012 roku, miejsce: Śliwnica - Zawaliska.


 

Pierwsze etapy budowy Domku 

 

Przychody z działalności koła w szczególności polowania dewizowe, a także prawidłowa gospodarka łowiecka pozwalają na rozpoczęcie wcześniej zaplanowanej budowy Domku Myśliwskiego. Przygotowania do całej inwestycji rozpoczynają już w roku 2013 kiedy to   na terenie miejscowości Śliwnica została  zakupiona działka na przyszłą inwestycję. Kolejne prace związane z tą inwestycją polegały na wykarczowaniu działki, jej wyrównaniu, ogrodzeniu, wykopaniu studni, obsadzeniu drzewostanem oraz wybudowaniem masywnej wiaty biesiadnej umiejscowionej przy nowo posadzonych brzózkach. W prace zaangażowali się członkowie Koła i ich rodziny,  uczczeniem tych prac pod dalszą inwestycję było osadzenie Kamienia Węgielnego. 

Osadzenie Kamienia Węgielnego zostało zorganizowane w dniu 14 września 2013 r., zostało połączone z biesiadą myśliwską opatrzoną pieczonym dzikiem przy udziale członków Koła oraz ich rodziny w tym najmłodszych.

 

Prace dość szybko nabierały tempa, w grudniu 2014 r. zakończono wszelkie roboty budowlane na obiekcie pozostawiając go w stanie surowym nie zamkniętym łącznie z dachem.

Sezon w 2016/2017 bogaty był w wydarzenia związane z następnym etapem budowy Domku Myśliwskiego i wszystko jest na dobrej drodze do zakończenia inwestycji przed nieuchronnie zbliżającym się Jubileuszem Koła Łowieckiego,, PASZKOT”.

Nadal kontynuowana jest tradycja organizowania polowań dewizowych, które są dodatkowym źródłem pozyskiwania funduszy na rzecz Koła, a także są doskonałą okazją do integracji myśliwych angażujących się w organizację tych polowań z myśliwymi przybywającymi z zagranicy. W miesiącach zimowych, podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzana była Akcja "WNYK". Jest ona jak najbardziej zasadna, gdyż co roku ujawniane są niestety kolejne przypadki wnykarstwa.

Bardzo pozytywna i godna uwagi jest  również akcja dokarmiania zwierzyny w sezonie zimowym. Liczba kolegów myśliwych biorących udział w akcji w sprawnie działających w grupach jest budująca i wskazująca młodym adeptom łowiectwa, że zarówno dokarmianie jak i integracja miłośników łowiectwa jest bardzo istotna do zrównoważonego funkcjonowania w otaczającej nas przyrodzie.


 

Współpraca z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym

 

Wiosną 2016 roku Koło nawiązuje współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Przemyślu w zakresie propagowania kultury łowieckiej, regionalnych walorów przyrody, ogólnej wiedzy o środowisku naturalnym Podkarpacia. Efektem współpracy jest organizacja pogadanki na temat atrakcji przyrodniczych regionu, znaczenia ochrony środowiska oraz pogłębienie wiedzy o faunie i florze Podkarpacia.

Przez kolejne lata Koło organizuje wycieczki rekreacyjno-edukacyjne dla młodzieży Ośrodka. Młodzież odwiedza Bieszczady, Roztocze, Pogórze Przemyskie . Podczas wyjazdów uzyskują wiedzę na temat regionu, bezpośrednią łączność z przyrodą, poznają ciekawe miejsca. Podczas wyjazdów organizowane są poczęstunki przy ognisku oraz wręczane drobne upominki dla uczestników.

   Sezon 2017

 Sezon 2018

 


Sezony w latach 2016/2020 obfitowały w sprawy o dużym stopniu trudności takie jak: zagrożenie afrykańskim pomorem świń a także odstrzałem sanitarnym. Nowe zjawisko narzuciło na myśliwych kolejne wyzwania w kierunku ochrony przyrody przed rozprzestrzeniającą się chorobą Afrykańskiego Pomoru Świń. Wejście w życie nowych  przepisów związanych z bioasekuracją, przeszukaniem obwodów łowieckich w kierunku ujawniania padniętych dzików czy nawet realizacją odstrzału sanitarnego obliguje myśliwych do działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby wśród dzików.

Kolejna dolegliwość dla braci łowieckiej przyniosła nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie w 2018 r. przyczyniła się do zmiany procedury szacowania szkód łowieckich, sytuacja ta spowodowała, że w skrajnych przypadkach rolnicy dążyli do wyłudzeń pieniędzy z budżetu Koła. Wprowadzona polityka zabezpieczania upraw rolnych oraz nowy zespół szacujący szkody łowieckie na terenie dzierżawionych obwodów składający się z członków koła, w tym  między innymi   z rzeczoznawcy i świetnego specjalisty w dziedzinie rolnictwa pozwoliła na prowadzenie obiektywnej działalności Koła  wobec rolników co w przyszłości spotkało się z zadowoleniem obu stron. Niestety w jednym przypadku skrajnego działania na rzecz koła przez miejscowego rolnika z gminy Dubiecko, sprawy o odszkodowanie znalazły swój finał  w Sądzie Rejonowym w Przemyślu w wydziale Cywilnym ponieważ członkowie Koła jednogłośnie nie zgodzili się na próbę wyłudzenia pieniędzy w wysokości ok 40.000 zł., z budżetu koła.

W opisany okresie Koło Łowieckie „PASZKOT” co roku przeprowadza inwentaryzację zwierzyny. Jest ona przeprowadzana przy współudziale przedstawicieli Administracji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Kańczuga i Nadleśnictwa Krasiczyn. Na obu obwodach utrzymuje się wysoki stan zwierzyny łownej, w okresie utrzymywania się upraw rolnych na terenie bo. 133 pk od kilku lat występują dziki które pozyskiwane są w znacznej jak na obwód polny ilości nie mniej jednak zdarza się że występują  niewielkie szkody łowieckie na tym obwodzie. Natomiast na terenie ob. 144 pk z roku na rok pozyskuje się coraz więcej dzika, zdarza się że liczba pozyskań ogółem przekracza 100 sztuk w sezonie. Odzwierciedlenie poprawy bytności zwierzyny łownej w dzierżawionych obwodach jest również pozyskanie medalowych rogaczy przez  myśliwych dewizowych oraz członków koła. Większość parostków oscyluje przy wadze od 400 g do nawet w jednym przypadku 700 g co można stwierdzić na poniższych arkuszach prawidłowości odstrzału z poszczególnych sezonów.

 


Obwód 133 pk zaczął  słynąć z medalowych rogaczy.

Pomimo występowania afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski, na dzierżawnych obwodach nie ujawnia się przypadków padnięć dzika.  Nadal prowadzi się zasiedlenia bażanta  na obu obwodach przy równoczesnym eliminowaniu z łowiska drapieżników.  Optymizmem napawają wiosenne obserwacje, szczególnie w stosunku do bażantów i zająca. Przykrym zjawiskiem który się obserwuje jest zwiększanie populacji prawnie chronionego Wilka, który  w obwodzie leśnym świetnie się zadomowił. Ówczesny czas jest nadal związany z drobnymi pracami przy domku myśliwskim. Jak to podczas każdej takiej inwestycji i tutaj, napotykamy na pewne trudności, które jednak wspólnymi siłami udaje się przezwyciężyć. Podjęto decyzję  o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej. Rozpoczęto też prace związane z wykonaniem elewacji budynku oraz pomieszczenia gospodarczego, prace wykończeniowe wokół domku tj. trawnik i parking.


 

40-lecie Koła Łowieckiego "PASZKOT"

W dniu 22 września 2018 roku odbyły się długo wyczekiwane obchody 40-lecia istnienia i działalności Koła Łowieckiego "PASZKOT". 

Uroczysta Msza Święta oraz poczęstunek i wspaniała zabawa do białego rana odbyły się w Oranżerii Zamku Dubiecko.

Koło PASZKOT w tym czasie cieszy się zainteresowaniem wśród myśliwych z innych kół, w polowaniach zbiorowych pojawia się wielu zaproszonych gości a sami członkowie Koła "PASZKOT" polują zbiorowo i indywidualnie w innych kołach okręgu przemyskiego.     

Z czasem zainicjowano wielką integrację  z sąsiednim Kołem Łowieckim „ŻBIK” w Przemyślu. Organizowane są wspólne polowania zbiorowe na dzierżawionych obwodach zwieńczone bogatym pokotem i zakończone biesiadą myśliwską w nowym domku myśliwskim.

 Rok 2020r. zmusił nas do stawienia czoła  restrykcjom oraz  obostrzeniom wynikających  z rozprzestrzenianiem się wirusa Sar-Cov-2 powodującego chorobę  COVID-19.  Obowiązujące przepisy nie dopuszczały do organizacji polowań zbiorowych, nowych wyborów zarządu i komplikowały przeprowadzenie walnych zgromadzeń,  narzucały stosowanie się do nakazów i zakazów w związku z wprowadzonym stanem epidemii. Na szczęście, obowiązujące nas obostrzenia nie zakazywały wstępu do lasu, jak to miało miejsce w kwietniu 2020 r. Panująca jedność wśród kolegów oraz zniesienie części ograniczeń pozwoliło również  na zorganizowanie w Kole latem 2020 r. Walnego Zgromadzenia czemu towarzyszyły dobrowolne zmiany w składzie Zarządu Koła. W kolejnym sezonie koła łowieckie mogły organizować polowania zbiorowe, na które większość myśliwych czekała z wielkim utęsknieniem. Owa tęsknota wynikała nie z chęci pozyskania zwierzyny, ale przede wszystkim z pragnienia spotkania się z koleżankami i kolegami po długiej przerwie i wspólnego biesiadowania. Ponownie podjęto integrację z Kołem ŻBIK polegającą na organizowaniu wspólnego polowania zbiorowego w obwodzie leśnym nr 144 pk, w którym udział brali licznie członkowie  koła "PASZKOT" oraz koła "ŻBIK". Następnie gościnnie członkowie Koła "PASZKOT" brali udział w polowaniu zbiorowym w miejscowości Malawa oraz Roztoka w  ob. nr 177 pk. dzierżawionym przez Koło "ŻBIK". Obwód ten wyróżnia się ponadprzeciętnym uwarunkowaniem terenu zbliżonym do krajobrazu Bieszczad gdyż skupia teren górzysty, leśny w tym trudno dostępny dla ludzi.  

 

Ostatnie lata 2020-2022 to lata zmian w zarządzie koła oraz dalsze plany na przyszłość.  W 2022 roku Koło liczy 42 członków. Zarząd Koła Łowieckiego ,,PASZKOT” działa w oparciu i zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie, Statutem PZŁ oraz Regulaminem Wewnętrznym Koła Łowieckiego. Realizuje zadania i obowiązki nałożone przez ustawodawców i instytucje zależne takie jak: Samorząd terytorialny, Lasy Państwowe, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczny  itp. Regularnie odbywają się posiedzenia Zarządu Koła, na których podejmowane są ważne decyzje oraz uchwały mające duże znaczenie pod kątem poprawnego funkcjonowania Koła. Prowadzone są burzliwe dyskusje i poruszane są zagadnienia bieżące wynikające z życia codziennego.


Stan członków oraz funkcji koła przedstawia się poniżej:

 

 

W dalszym ciągu organizowane są polowania dewizowe lecz pogłowie kozła na terenie zarówno polnym jak i leśnym zmniejsza się co jest spowodowane w głównej mierze rozprzestrzenianiem się Wilka. Często ujawniane są truchła zagryzionych saren oraz dzików a czasami odnajdywane  zostają same szkielety. Z problemem wilków borykają się również mieszkańcy okolicznych wiosek ponieważ wilki często kuszą się na łatwą zdobycz jak zwierzęta domowe a szczególności psy.  Prowadzona inwentaryzacja w obwodach łowieckich pozwala na zaobserwowanie spadku ogólnego pogłowia dzików oraz saren, co przyczynia się do obniżenia planowanego pozyskania. Nie mniej jednak panująca choroba ASF w okręgu przemyskim spowodowała zmniejszenie ilości występowania dzików lecz w Kole Paszkot liczba ta nadal utrzymuje się na dobrym poziomie i nie które większe koła mogą pozazdrościć wykonanie planu dzików sanitarnych.  W samym sezonie 2020-2021 z 42 planowych dzików w ob. 144 pk pozyskano łącznie 84 dziki z czego planowych 54 i 30 sanitarnych, łącznie 84 dziki. Natomiast w sezonie 2021-2022 w tym samym obwodzie łowieckim  na 25  planowych dzików pozyskano 25 planowych i 70 sanitarnych.

Koło nadal prowadzi politykę zabezpieczania upraw rolnych, minimalizuje szkody co pozwala na zgromadzenie środków w budżecie koła, nadal inwestuje się w  zakup sprzętu do grodzeń czyli akumulatorów, drutu, słupków, pastuchów potrzebnych do grodzeń pól poletek. Na bieżąco współpracuje się z miejscowymi rolnikami, utrzymuje się z nimi dobre relacje i  obdarowuje się ich wyrobami z dziczyzny. W kole funkcjonują  grupy myśliwych oraz powoływani są koordynatorzy zespołów do prac gospodarczych w tym  grodzeniowych. Każdy zespół ma wyznaczone zadanie do realizacji czyli zamontowanie ogrodzenia elektrycznego na uprawie rolnika po wcześniejszej jego zgodzie oraz utrzymanie go w dobrej i sprawnej kondycji co wymusza systematyczne wykoszenie trawy i wymianę akumulatorów.  Wyznaczona jest również osoba odpowiedzialna w Kole za przeprowadzanie inwentaryzacji i ewidencji ogrodzeń elektrycznych oraz koledzy – specjaliści do szacowania szkód. Zostają wydzierżawienie i zagospodarowane nowe pola w ob. 144 pk na których wcześniej jeden z rolników usiłował wyłudzać odszkodowanie. Sprawy z nim nadal toczą się w Sądzie i zmierzają na korzyść Koła. Pomimo tego członkowie Koła dążyli kilkukrotnie do pojednania się i dogadania z konfliktowym rolnikiem  w tm nawiązania nici porozumienia jednak wszelkie próby napotykały na opór owego człowieka a jedną z przykrych sytuacji był fakt zgłoszenia przez niego interwenci Policji na okoliczność grodzenia jego upraw przed szkodami dzikich zwierząt bez jego zgody i wiedzy oraz w  sposób rzekomo niszczący uprawę. Sprawa finał znalazła również w Sądzie który wyda obiektywny wyrok. Innych przykrych sytuacji koło nie doświadcza a w ręcz przeciwnie cieszy się poparciem i aprobatą wśród mieszkańców, samorządowców oraz miejscowych rolników.  Z pośród członków Koła zostają powołani nowi strażnicy łowieccy, którzy zobligowani są do realizacji ustawowych zadań   w łowisku.  Organizowane są prace gospodarcze na terenie siedziby Koła w trakcie których myśliwi  ulepszają swoje gospodarstwo tak jak to widać na zdjęciach poniżej, w przedmiotowych praca z zapałem biorą udział najmłodsi wychowankowie członków Koła.

 


          

Fot. Budowa szopy

 

Fot. Uprzątnięcie terenu wokół domku

 

Fot. Ustalenie planu działania

 

Fot. Malowanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej

 

Fot. Dalsze prace porządkowe

Fot. Budowa grilla

 

Fot. Umieszczenie szyldu Koła na Domku Myśliwskim


Przykrą wiadomością dla członków koła okazała się nowa stawka nuty dzierżawnej za stary domek myśliwski która została określona przez Nadleśnictwo Kańczuga na podstawie kosztów amortyzacji. Stawka przeszło 6.000 zł rocznie za sam domek myśliwski spowodowała  liczne dyskusje oraz interwencję  członków Koła w gabinecie Dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Po przeprowadzonej szerokiej analizie przez Lasy Państwowe nie zdołano zmienić decyzji Nadleśnictwa Kańczuga finałem czego było podjęcie przez członków koła decyzji o rezygnacji z dalszej  dzierżawy starego domku myśliwskiego. Pierwsza siedziba myśliwych, wybudowana pomimo tamtych czasów z entuzjazmem i rozmachem zakończyła swój udział dalszej historii koła, ściany tego domku pamiętają wiele polowań hubertowskich, biesiad myśliwskich, spotkań kolegów, zapadały w nim najważniejsze decyzje o dalszej działalności koła, był ostoją dla ducha każdego z nas . 

 


Jarmark Dożynkowy 2021 

Dodatkowo w latach 2021-2022 Członkowie koła rozpoczęli szerokie działania mające na celu promocję łowiectwa oraz kuchni myśliwskiej a także  działania zmierzające do rozwoju Organizacji i postępowanie z duchem czasu, kultywowania tradycji łowieckiej a zarazem odpowiadające wymogom stawianym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu. Dlatego też podejmowane są regularne działania związane z uwidocznieniem działalności Koła na zewnątrz organizacji, poprzez obligatoryjne szkolenia oraz uczestnictwo w imprezach okolicznościowych o charakterze łowieckim tj. Gala Łowiecka, imprezy plenerowe, konkursy kulinarne, jarmarki oraz dożynki.  Od początku istnienia koła, myśliwi wchodzący w jego skład – a jest ich coraz więcej – angażują się całymi rodzinami w działalność promocyjną koła. W dniu 12 września 2021r. Myśliwi z żonami i  dziećmi brali udział w Jarmarku dożynkowym w Mieście Dubiecko. W ramach podziękowania dla rolników oraz miejscowej ludności zorganizowaliśmy stoisko z darmowymi potrawami i wyrobami kuchni myśliwskiej: dziczyzną, bigosem, smalcem z dzika, domowym chlebem oraz domowymi ciastami.

 

 

 

 Fot. Toast za udaną imprezę i promocja myśliwskiej kuchni

 

 Fot. Podawanie bigosu

 

 

 Fot. Nawiązanie współpracy z kołem gospodyń wiejskich

oraz degustacja potraw

 


Pomoc Ukraińcom w czasie wojny 

Pomoc Ukraińcom W związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium Ukrainy, Koło Łowieckie ,,PASZKOT” udzieliło pomocy uchodźcom z Ukrainy poprzez zakwaterowanie na długi okres czasu  siedmiu osób z dziećmi, zapewniło opiekę oraz zorganizowało wszelaką pomoc w Domku Myśliwskim.    

 


 

Szlachetna Paczka 2022

 

Myśliwi z Koła PASZKOT zaangażowali się w pomoc potrzebującej rodzinie z gminy Dubiecko. Zrobili zbiórkę pieniędzy wśród członków Koła i zakupili niezbędne rzeczy: odzież, buty, słodycze. Przekazanie szlachetnej paczki nastąpiło   w grudniu 2022r. 

 

 

 

 

Tak, jak obiecaliśmy, obdarowaliśmy potrzebująca rodzinę najpotrzebniejszymi rzeczami.

 

 


Akcja Darz Bór - Dasz Krew 

Zorganizowano akcję DARZ BÓR – DASZ KREW wspólnie z Kołem Miś Przemyśl.

Koledzy często oddają krew dla potrzebujących

 

 

 

 

 


II Podkarpacki Festiwal Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Smaki Pogranicza”

 

W dniu 17 lipca 2022 r. na terenie zamku w Sośnicy odbył się II Podkarpacki Festiwal Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Smaki Pogranicza”. Tegoroczna edycja festiwalu była organizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, we współpracy z Gminą Radymno oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Radymno „Pro Patria”. Celami konkursu było:

- identyfikacja i gromadzenie wiedzy o dziedzictwie kulturalnym Województwa Podkarpackiego, produktów charakterystycznych dla tego regionu,

- promocja tradycji, wartości kulturowych i historycznych województwa podkarpackiego,

- aktywizacja mieszkańców do wytwarzania produktów z wykorzystaniem lokalnych surowców i według tradycyjnych dla tego regionu receptur, a ty samym wsparcie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Członkowie Koła Łowieckiego PASZKOT wraz z rodzinami wystawiali do konkursu swoje potrawy. Efektem było zdobycie II miejsca. Pani Marszałek Ewa Huk oraz starosta jarosławski Stanisław Kłopot osobiście wręczali nagrodę przedstawicielom Koła jednocześnie podkreślając pozytywny i ponadprzeciętny udział kuchni myśliwskiej oraz członków zrzeszenia i ich rodzin w przedmiotowym festiwalu.

Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło bardzo pozytywnie wykreować wizerunek łowiectwa i kuchni myśliwskiej wśród lokalnej społeczności, przedstawicieli władz, podmiotów rolniczych i innych stowarzyszeń obecnych na festiwalu.

 

Dzieci myśliwych przygotowały same wspaniałe wypieki

 


  

Zarząd Koła bierze czynny udział w reprezentowaniu Koła w środowisku myśliwskim:

 

 


 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary UPA

W dniu 7 czerwca 2022 r. przedstawiciele Zarządu Koła w śliwnickim lesie brali udział w uroczystości odsłonięcia tablicy z nazwiskami pomordowanych osób w dokładnym miejscu ich męczeńskiej śmierci dokonanej ze szczególnym okrucieństwem przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku UPA. Uroczystość odbyła się z udziałem rodzin pomordowanych Bolesławem Martowiczem na czele, władzami Powiatu przemyskiego oraz Miasta i gminy Dubiecko, przedstawicielami Nadleśnictwa Kańczuga, druhów OSP, historyków, mieszkańców Dubiecka i okolic w tym mieszkańców dubieckiej Olchówki.

 

 


Gala –Horyniec Zdrój

W dniu 19 września 2022 r. odbyła się XIX Gala Myśliwska w Horyńcu Zdroju. Przedstawiciele naszego Koła dumnie reprezentowali ze sztandarem Koło Łowieckie "PASZKOT".

 


 

Polowania zbiorowe są ważnym elementem życia Koła.

 

Jednak najważniejszym z nich i najbardziej obchodzonym jak powszechnie wiadomo jest polowanie tzw.,, Hubertowskie” , polowanie Wigilijne oraz polowania integracyjne z sąsiednim kołem "ŻBIK".

Warto podkreślić, że nasze Koło jest również zapraszane na różnego typu imprezy integracyjne .

           W dniu  polowania ,,Hubertowskiego” w naszym Kole odbyło się uroczyste poświęcenie Domku Myśliwskiego.           W tej ważnej dla Koła uroczystości uczestniczyli członkowie naszego Koła oraz swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miasta Dubiecko.

 

 

 

 


Pasowanie na myśliwych


Jesienne polowania


Zimowe polowania


Polowanie integracyjne z Kołem "ŻBIK"

 


 

Piękne polowania na polnych obwodach 144 Kaszyce  

 

 

 

 


 

 Polowanie w Kole "Żbik" w miejscowości Dobrzanka 

 

 

Fot. Prezes oraz Łowczy

 


 Jarmark Mikołajkowy 2022

W dniu 11 grudnia 2022r. w Dubiecku odbył się Jarmark Mikołajkowy.

Nasze Koło zorganizowało swoje promocyjne stoisko z potrawami kuchni myśliwskiej – pieczonym dzikiem, pysznym bigosem, wędlinami z dziczyzny, smalcem, proziakami i oczywiście grzańcem.

 

 

 

 

Fot. Mikołaj, Gajowy oraz Prezes

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Polowanie wigilijne Kaszyce 2022

Zgodnie z naszą tradycją, polowanie wigilijne zostało uwieńczone pokotem, wspólnym podzieleniem się opłatkiem, składaniem świątecznych życzeń oraz wspaniałą biesiadą

 

 

 

 

 


Nagrody dla "Króla Polowania"


Opłatek wigilijny 2022


Uroczyste wybranie kronikarza dla naszego Koła - Bartłomieja Trojnara


Zakończenie Roku 2022 polowanie sylwestrowe Domek

 


 Walne Zgromadzenie

W dniu 30.04.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Koła.

 


Przestrzeliwanie broni

11 czerwca 2023 na strzelnicy w Iskani odbyło się przestrzeliwanie broni

oraz szkolenie z zasad BHP przy obchodzeniu się z bronią myśliwską.


100 lecie Polskiego Związku Łowieckiego

Dnia 01.07.2023 w pierwsza sobotę miesiąca obchodziliśmy 100-lecie Polskiego Związku Łowieckiego połączonego z XX Galą Myśliwska. Nasze koło reprezentował poczet sztandarowy na Mszy Świętej Intencyjnej w Bazylice Mniejszej w Kalwarii Pacławskiej . 

 

 


"Z Archiwum Koła"

Nienadowa „CPN” polowanie zbiorowe 22 października 2022


45-lecie Koła Łowieckiego "PASZKOT"

 

Dnia 02.09.23r odbył się jubileusz 45lecia koła Łowieckiego Paszkot w siedzibie Koła zorganizowany został piknik rodzinny przy muzyce w którym udział wzięli myśliwi wraz z rodzinami . 


Polowanie Hubertowskie 2023

W dniu 4.11.2023 r odbyło się polowanie Hubertowskie

 

 


Polowanie  zbiorowe z Kołem ŻBIK

9.12.2023r Polowanie integracyjne z Kołem Łowieckim ŻBIK Przemyśl

 


Polowanie wigilijne 2023

16.12.23 Zgodnie z naszą tradycja polowanie Wigilijne odbyło się na obwodzie 133 Kaszyce . Po zakończeniu Polowania nastąpiło wspólne podzielenie się opłatkiem, składaniem życzeń świątecznych oraz wspólną biesiadą.


Jarmark Świąteczny 2023

Dnia 17.12.22 odbył się Jarmak Świąteczny w Dubiecku . Nasze koło zorganizowało stoisko , na którym można było skosztować wyrobów z dziczyzny , zupy myśliwskiej oraz pysznego grzańca.


Polowanie 13.01.24 Siwy Krzyż


24.03.24 w miejscowości Dubiecko odbył się Jarmark Wielkanocny

w którym nasze koło bierze udział, przygotowujemy własne stoisko na którym można spróbować wyrobów z dziczyzny. Zostajemy wyróżnieni dyplomem za Najpiękniejsze Stoisko Wielkanocne .